JavaScript is not enabled in your browser.

Informatie onderhoudscontract

Werkwijze en voorwaarden onderhoudscontract

Als erkend installatiebedrijf bieden wij u een onderhoudscontract voor uw cv-ketel en/of andere gasverbrandingstoestellen aan. Het jaarlijks inspecteren en onderhouden van uw apparatuur conform de voorschriften van de fabrikant is een vereiste voor:

 • Het verlengen van de levensduur;
 • Het besparen van energie;
 • Het waarborgen van een optimale veiligheid;
 • Het voorkomen van onnodige reparaties.

Algemene informatie

 1. Binnen het onderhoudscontract valt:
  • Jaarlijkse onderhoudsbeurt;
  • een monteur binnen 24 uur ter plaatse bij storing.
 2. Storingen aan de toestellen zullen door RNR Installaties B.V. tijdens kantoortijden worden verholpen. Indien u een storingsmelding wilt maken buiten kantooruren, zal uw oproep worden doorverbonden naar de dienstdoende storingsmonteur aan wie u de storing kunt melden. Er zal direct een afspraak met u gemaakt worden om de storing binnen 24 uur te verhelpen. Indien de storing buiten kantoor verholpen moet worden,hanteren wij een toeslag.
 3. Niet binnen het onderhoudscontract vallen:
  • Werkzaamheden aan leidingen, radiatoren, rookgasafvoer en de kamerthermostaat;
  • Arbeidsloon, materiaalkosten en reistijd bij storingen aan uw cv-ketel;
  • Materiaalkosten bij onderhoud aan uw cv-ketel;
  • Parkeerkosten
 4. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode van één jaar, waarna de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.
 5. Het termijnbedrag van dit onderhoudscontract zal na het uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw gasverbrandingstoestel in rekening worden gebracht. U ontvangt van ons jaarlijks, rond de contractdatum, een e-mail voor het inplannen van de onderhoudsbeurt.
 6. Wanneer het factuurbedrag voor de volgende periode is voldaan, is restitutie vanwege opzegging niet meer mogelijk. De overeenkomst komt door een verhuizing te vervallen. Een verhuizing moet schriftelijk worden doorgegeven. Bij opzegging door verhuizing kunt u geen aanspraak maken op restitutie. Wanneer u het contract wil voortzetten op een ander adres dient er opnieuw een nulmeting aan de cv-ketel te worden uitgevoerd alvorens wordt beoordeeld of deze wijziging in het contract akkoord is.
 7. Wij maken gebruik van digitale facturen. Elektronische facturen zijn evenwaardig aan facturen per post. U bent zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van deze facturen en de betaling hiervan binnen de gestelde betalingstermijn. De wijziging in e-mailadres of andere contactgegevens dient u dan ook schriftelijk aan ons door te geven.
 8. Het onderhoud zal binnen circa vier weken na de ingangsdatum worden ingepland. Indien mogelijk en wenselijk, kan de jaarlijkse onderhoudsbeurt ook gelijktijdig met de nulmeting plaatsvinden.
 9. De overeengekomen condities en prijzen zullen in een lopend kalenderjaar niet worden gewijzigd anders dan volgens officiële richtlijnen en aan de hand van de indexcijfers van het CBS.
 10. Wij zijn aaneengesloten bij Techniek Nederland. Daarom hanteren wij de duidelijke en eerlijke leveringsvoorwaarden die staan vermeld in de bijlage als er niets in dit contract vermeld staat.
  Bijlage 3: Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC)

De CV-ketel

Voor optimaal woongemak en/of werkplezier is het belangrijk dat u over een goede centrale verwarming beschikt en dat deze ook naar behoren werkt. Zeker tijdens de koudere dagen is dit noodzaak. Hiervoor is installatie door een vakkundige en gecertificeerde cv-monteur en daaropvolgend deskundig cv-ketelonderhoud van groot belang. Fabrikanten van de meeste cv-ketels bevelen jaarlijks onderhoud aan om de levensduur van de ketel te verlengen en storingen te voorkomen.

Onderhoudscontract cv-ketel
Binnen dit contract vallen de volgende services:
 • Jaarlijkse onderhoudsbeurt van de cv-ketel
  • Materialen niet inbegrepen
 • Bij storing: binnen 24 uur na melding een monteur aan de deur.
  • Materialen niet inbegrepen
  • Reistijd niet inbegrepen
  • Arbeidsloon niet inbegrepen
   (arbeidsloon per uur: € 82,89 incl. BTW)

Uw cv-ketel komt slechts in aanmerking voor het onderhoudscontract wanneer er een nulmeting door RNR Installaties B.V. is uitgevoerd. Cv-ketels geïnstalleerd door RNR Installaties B.V. en niet ouder dan twee jaar zijn uitgesloten van deze verplichting. De kosten voor deze nulmeting zijn voor uw rekening.
Onderhoudsbeurt
Het jaarlijks onderhoud aan de cv-ketel omvat de volgende punten:
 • Het reinigen van de cv-ketel;
 • Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens de fabrikeksinstellingen;
 • Het, indien nodig, afstellen van de cv-ketel;
 • Het controleren van de appendages in de ketel;
 • Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de rookgasafvoeren;
 • Het, indien nodig, bijvullen van de installatie;
 • Het opmaken van een servicerapport;
 • Het aanbrengen van een onderhoudskaart wanneer deze niet aanwezig is.
Prijs onderhoudscontract: € 130,08 per jaar incl. BTW

De nulmeting

Wanneer uw cv-ketel niet door RNR Installaties B.V. is geïnstalleerd en/of ouder dan drie jaar is, zijn wij genoodzaakt om alvorens het onderhoudscontract met u af te sluiten een nulmeting aan de ketel te verrichten. Door deze nulmeting komen zowel u, als wij, niet voor verrassingen te staan en hierdoor kan het onderhoudscontract ook met oudere ketels in werking treden. Deze nulmeting is een inspectie van de cv-ketel. Hiermee bepalen wij een nulpunt en weten alle partijen wat de staat van de cv-ketel is.

De nulmeting bestaat onder meer uit:
 • De beoordeling van de bevestiging van de cv-ketel en appendages;
 • visueel inspecteren van de diverse aan- en afvoerleidingen van de cv-ketel;
 • beoordeling van de aansluiting en staat van de luchttoevoer en rookgasafvoer;
 • controle op eventuele lekkages van de cv-ketel;
 • beoordeling van de opstellingsruimte.

Aan de hand van deze nulmeting wordt bepaald of de cv-ketel in aanmerking komt voor het onderhouds- en servicecontract van RNR Installaties B.V. Tevens zal onze erkende cv-monteur, indien nodig, advies uitbrengen over benodigde herstelwerkzaamheden aan de cv-installatie. U kunt er op dat moment voor kiezen om een offerte op te laten opstellen om uw cv-installatie te laten aanpassen conform de geldende veiligheidsnormen.

De nulmeting neemt circa 30 tot 60 minuten in beslag en de kosten hiervan zijn voor rekening van de contractnemer. Wanneer RNR Installaties B.V. besluit om de cv-ketel niet in onderhoud te nemen, betekent dit niet dat de nulmeting weggegooid geld bleek te zijn. Zoals al eerder is aangevoerd, draagt een goed functionerende cv-ketel bij aan energiebesparing en voorkomt ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Het advies, wat aan de hand van de nulmeting wordt opgesteld, kan worden gebruikt om de staat van de cv-installatie te verbeteren en daarmee dus de veiligheid van uw woning.

In de praktijk komen wij helaas vaak genoeg voorbeelden tegen van gevaarlijke situaties. Voor een niet-deskundig oog lijkt de aansluiting van een dergelijke cv-installatie keurig in orde, maar niets is vaak minder waar. Om die reden is het voor cv-monteurs vanaf 1 april 2023 wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. Al onze cv-monteurs beschikken reeds over deze certificeringen, waardoor zij uw cv-installatie op hoogwaardig deskundig niveau kunnen beoordelen en inspecteren.


Een inspectie van de cv-ketel door RNR Installaties B.V. is dus nooit weggegooid geld!
De kosten van deze nulmeting bedragen éénmalig € 82,89 incl. BTW

Kies voor veiligheid en zekerheid. Kies voor een onderhoudscontract dat rust en comfort brengt.